راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 5

قلم 5

حیف خیلی ها فکر رسیدن به امام زمانند…
امام زمان نیاز به رسیدن ما ندارد…
امام هیچ وقت از ما دور نبوده که بخواهیم به او برسیم….
امام زمان را باید رسیدگی کرد نه اینکه به او رسید…
اونیکه باید بهش رسید خود ماییم..
به خودت برس تا به امامت رسیدگی کنی
«بنفسی انت من نازح ما نزح عنا»
(۵)

جدیدترین محتوای متنی