راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 6

نمی خواهد زور بزنی تا فقط به آقا فکر کنی…
اول ذکر خودت را مثل آقاها کن
تا فکرت مثل آقاها بشه
فکر وذکرت که مثل آقاها شد ، آنوقت بخواهی هم نمیتونی به غیر آقا فکر کنی
«یا سادتی و موالی»
(۶)

جدیدترین محتوای متنی