راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 74

گفتم:

راهِ دیدنِ آقا چیه؟

گفت: قِرابته ، یعنی باید بهش نزدیک شی…

گفتم:

راهِ نزدیک شدن به آقا چیه؟

گفت : سِنخیَّته ، یعنی باید کارات یِکَم مثِ کارای آقا بِشه…

گفتم:

راه هم سنخ شدن چیه؟

گفت: رفاقته

گفتم:

راه رفیق شدن چیه:

گفت: محبته

گفتم :

راه محبت  به آقا چیه؟

گفت: خلوته

گفتم :

راه خلوت کردن با آقاچیه؟

گفت: تَحَمُّله ، یعنی تا بقیه رو تحمل نکنی نمیتونی با آقا خلوت کنی…

گفتم : راه تحمل چیه؟

گفت: زیارته

گفتم: نشد !!! اینکه شُد همون سؤال اول؟

گفت:

تا بادِلِت شیرینیِ زیارتِ آقاتو نچشی، طاقت نمیآری تلخیایِ بقیه روتحمّل کُنی…

تحمل خیلی تلخه ، مُصلح میخواد…

گفتم:

چه جوری با دل زیارت میکنن؟

گفت: تو فقط باهمه وجودت بگو:

سلام … بابا

آقا خودشون به ما یاد دادن که:

جواب سلام واجبه….

 (۷۴)

جدیدترین محتوای متنی