راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

راهنمای منتظران (قسمت 8)

راهنمای منتظران (قسمت 8)

راهنمای منتظران

قسمت هشتم

از حساس ترین مباحث مهدوی که چشم انسان را در مسیر قرب به امام زمان بینا می کند اینست که انسان بفهمد اوج هدف او تا چه حدی است و تا کجا می تواند برسد؟
از روی هدف شخص می شود فهمید که چقدر به دردبخور است. و این جدا از آرزوهای فضایی و بی اساسی است که خیلی ها دارند! مثلا همه آرزودارند یکی از ۳۱۳ نفر بشوند، بدون آنکه بتوانند ثانیه ای از عبادات، تحمل در طاعات و یا رضایت در مصائب زندگی آنها را تصور کنند چه برسد که تحمل کنند و من یقین دارم که حتی نمیتوانم تماشا کنم.
پس در تقرب به امام زمان قدرت هر کسی به این هست که عاقلانه و با توجه به عملکرد و توان خود( نه از روی وهم و خیالبافی و آرزو) هدف خود در خدمت را تعیین کند که در این مسیر چه نقطه ای را برای خدمت و یا تقرب می جوید؟
امام زمان از کسیکه از عدد حقیقت درون خودش خبر دارد و با آن عدد زندگی میکند لذت می برند.
امام زمان از واقع بین نبودن من بدشان می آید اگر ببینند من وقتی خودم مشکلات مالی دارم ، بروم به کسی کمک مالی کنم که در اثر آن ، زن و بچه ام در فشار اقتصادی واقع شوند و به این خاطر از دین من زده شوند.
در اینجا من چون واقع بینانه عمل نکرده ام از حضرت دور شده ام.
و مانند اینهاست قدرت روحی ، جسمی، عبادی، اجتماعی و…
بالاخره هرکس عددی از شکستها و میزان شکست پذیر بودنش ، عددی از موفقیت ها و موفقیت ساز بودنش، عددی از فرصت سازی ها و فرصت سوزی هایش دارد ، باید تمام این سابقه خود را در نوکری خودش ببیند و هدفمند حرکت کند، باید بداند چی هست و چه میزان توان و کارایی دارد، باید بداند چه می خواهد؟
آنکه فقط می تواند کفش جفت کند حق ندارد آشپز روضه باشد، آشپز روضه اگر نمیتواند حق ندارد منبری شود، منبری اگر نمی تواند حق ندارد آشپز شود و….
من باید تعیین کنم توانم چقدر هست تا راه خدمتم را بیابم.
مثلا هیچوقت «جون» غلام سیاه سیدالشهداء، جایگاه حبیب بن مظاهر رو نمی خواست به همین دلیل هم بود که تا این حد به امام زمانش نزدیک بود چون می دانست در این لشگرگاه جایگاهش چیست.
البته همه یاران سید الشهداء چنین بودند که چون جایگاه خودشان را می دانستند پس معرفت داشتند به توانایی نفس و باطن خودشان.
و این همان معرفت النفس است که در روایت فرمودند: …مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ… یعنی هر کس که به نفس خودش معرفت داشته باشد ، ، به خدای خودش هم معرفت دارد و قطعا کسی که به خاطر واقع بینی اش خداشناس شده باشد از نزدیکان امام زمان است.

جدیدترین محتوای متنی